Vi har en historisk mulighed for at gøre op med hjemløshed

Ambitionerne om at gøre op med hjemløshed spirer mange steder i landet, og nogle kommuner er allerede godt i gang med Housing First, som ved den seneste hjemløsetælling har vist stort potentiale. Men det kan være en udfordring at omlægge en kompleks indsats. Hjemløsereformen, som forhåbentlig snart bliver vedtaget af det nye folketing, kan heldigvis bane vejen for den lokale omlægning. Det er nu tid til at forberede arbejdet, og det findes der heldigvis gode råd til.

7. december 2022

Af Kira West, direktør, Hjem til alle

Del indlægget

Der er i dag 5.800 mennesker i Danmark, der lever et liv på skiftende herberger, sofaer og gader. Fra 2009-2019 bevægede kurven sig kun den forkerte vej, særligt blandt unge, hvor hjemløsheden steg med hele 72 % i løbet af de ti år. Det har været en meget problematisk udvikling – ikke kun menneskeligt, men også økonomisk.

Den gode nyhed er, at kommunerne med hjemløsereformen – som forhåbentlig bliver vedtaget af det nye folketing – får en historisk mulighed for at gøre op med hjemløshed lokalt. VIVE’s seneste kortlægning af hjemløshed viser med tydelighed, at det er muligt at nedbringe hjemløsheden markant ude i kommunerne.

Vi kan gøre op med hjemløshed – og vi ved hvordan

VIVE’s seneste hjemløsetælling fra september i år viser, at det i den grad er muligt at nedbringe hjemløshed. På landsplan er hjemløsheden faldet med 11 pct. siden 2019, og det betyder, at kurven nu for alvor er knækket. Dykker man ned i tallene, afsløres det, at særligt nogle få kommuner står for en stor del af arbejdet. To af de kommuner, Aarhus og Esbjerg, formåede at bringe antallet af mennesker i hjemløshed ned med en hel tredjedel. Den lokale udvikling i de to byer er et resultat af, at disse kommuner (blandt flere) har gjort dét, der virker. Nemlig at kombinere en bolig, der er til at betale, med en individuelt tilpasset støtte i hverdagen. Også kaldet Housing First.

I kortlægningen af hjemløshed i Danmark peger VIVE selv på Housing First-indsatser som en del af forklaringen på den positive udvikling:

”Når det samlet set er lykkedes at vende udviklingen, hænger det dog med stor sandsynlighed sammen med forskellige initiativer og tiltag, der er iværksat på hjemløshedsområdet gennem de senere år. Der har blandt andet været et strategisk fokus på at omstille indsatsen på hjemløshedsområdet med afsæt i ’Housing First’-tilgangen, hvor der lægges vægt på at tilvejebringe bolig- og støtteløsninger til borgere i hjemløshed.” (Benjaminsen, 2022, s. 11)

Den gyldne kobling til hjemløseaftalen fra Christiansborg sidste år er, at den netop tager skridtet mod, at vi i Danmark skal løse hjemløshed med Housing First. Aftalen er en historisk omlægning, som sætter boliger og individuelt tilpasset støtte i centrum. Hvis man lokalt griber fat i den omlægning nu, kan det give gode resultater allerede ved næste hjemløsetælling i 2024. Det har vi lige set ske i blandt andet Aarhus og Esbjerg.

Housing First er et reelt opgør med hjemløshed

Hele grundtanken i, at vi nu omstiller til Housing First, er, at vi skal gå fra primært at håndtere hjemløshed til i stedet at gøre op med hjemløshed. Med andre ord skal vi hjælpe mennesker varigt ud af hjemløshed med permanente løsninger. I alt for lang tid har vi arbejdet ud fra en logik om, at man skal være ’klar’, inden man tilbydes et ordentligt sted at bo. At man skal løse sine øvrige udfordringer først, imens man bor på skiftende herberger, natvarmestuer, sofaer og på gaden. Erfaringerne viser dog, at den tilgang alt for ofte fastholder mennesker i deres udsatte situation.

Det er særligt dét problem, Housing First gør op med. Med en Housing First-indsats tilbydes et menneske i hjemløshed en egnet bolig fra start, samtidig med at der følger en tilstrækkelig og individuelt tilpasset støtte med. Støtten skal i en Housing First indsats dels tage udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, dels skal det være en sammenhængende og koordineret indsats, som hele vejen rundt varetager borgerens sociale indsats.

Det har hele tiden kunnet betale sig på den lange bane at hjælpe mennesker ud af hjemløshed. Med omlægningen til Housing First bliver det nu også rentabelt på den korte bane. Reformen ændrer ved de økonomiske tilskud fra stat til kommune, så det fremover bedre kan betale sig at vælge den permanente løsning frem for den midlertidige. Konkret overgår statstilskuddet på et herbergsophold efter nogle måneder til indsatsen i eget hjem.

Som kommune er hjemløseindsatsen blot én brik i en svær kommunal budgetøvelse, og barrierer kan stå i kø for at omlægge en kompleks indsats. Dertil er manglen på betalbare boliger i en del kommuner en reel stopklods. Men vi ved, det kan lade sig gøre, og vi skylder mennesker i hjemløshed, at vi sammen på tværs af sektorer, også på lokalt plan, sætter os rundt om samme bord og finder løsninger i fællesskab. Kommunen skal invitere boligaktører, almene såvel som private, civile aktører og øvrige relevante aktører ind i arbejdsrummet, så samarbejdet kan blive solidt og systematisk.

Gode råd at hente

Med de erfaringer vi har fra Danmark, tegner der sig nu en grov skitse af, hvad man lokalt kan gøre, for at lykkes med at omlægge indsatsen. Først og fremmest skal der være politiske ledelsesmæssige ambitioner, der skal udarbejdes, og der skal fastholdes en langsigtet strategi for en strukturel omlægning af hjemløseindsatsen i kommunen.
VIVE har på baggrund af en evaluering af Housing First i kommunerne samlet følgende forudsætninger (uddrag af VIVE’s evaluering, ”Udbredelsen af Housing First”, 2020): ”Kendetegnende for de kommuner, der har en stærk forankring af Housing First-tilgangen, er, at tre centrale forudsætninger for implementeringen af tilgangen er opfyldt.

For det første er der i disse kommuner en systematisk tilgang til at skaffe boliger til indsatsen, enten i form af et centralt boligallokeringssystem baseret på anvendelsen af kommunal boliganvisning eller gennem en samarbejdsaftale mellem kommunerne og de lokale boligorganisationer om at stille boliger til rådighed for indsatsen.

For det andet er der en systematisk praksis for at tilbyde borgere i hjemløshed, der flytter i egen bolig, social støtte efter de evidensbaserede bostøttemetoder, der indgår i Housing First-tilgangen. Det kan fx komme til udtryk ved en højere caseload, men hvor man i øvrigt i vid udstrækning arbejder ud fra Housing First-tilgangens grundprincipper om en recovery-orienteret og borgercentreret tilgang, der tager udgangspunkt i borgerens aktuelle støttebehov.

For det tredje er der i kommunerne med en stærk implementering af Housing First-tilgangen også en organisering og et samarbejde mellem relevante aktører, som understøtter udførelsen af indsatsen, fx ved at Housing First-tilgangens principper er forankret i visiterende myndighed, og at der er et velfungerende samarbejde med ydelsescenteret om bevilling af indskudslån og enkeltydelser, der har stor betydning for at kunne etablere en boligløsning for borgeren.

Den gode implementering af Housing First-tilgangen forudsætter således, at der er en systematisk tilgang i forhold til indsatsens kerneelementer – tilvejebringelsen af permanente boligløsninger og den individuelle sociale støtte, og at der er en velfungerende organisering, der sikrer, at borgere i hjemløshed kommer i kontakt med de relevante enheder i kommunen eller på boformen, og at der er samarbejdsaftaler og procedurer, der sikrer, at der hurtigt kan etableres en løsning for borgeren.” (Benjaminsen, 2020, s. 7)

Husk adgang til netværk og fællesskaber

Når vi taler om Housing First, taler vi ofte om bolig og støtte. Forskning viser dog, at selv mange år efter endt hjemløshed, hænger udsatheden fortsat fast, og det er de færreste, der er i enten job eller uddannelse. Derfor må fastholdelsen af en bolig ikke være endemålet. Endemålet bør være et liv med meningsfuldt indhold og gode relationer. Vi ved fra recovery-videnskaben, at en af de vigtigste forudsætninger for at lande godt på benene efter en svær livssituation, er adgangen til gode relationer. Vi skal altså have øje for adgangen til styrket netværk og udviklende fællesskaber til mennesker i eller på vej ud af hjemløshed.

Hjem til Alle er en alliance af 20 partnere på tværs af sektorer, der står til rådighed i arbejdet med at understøtte den omlægning, der ligger forude. Vi véd, det bliver et langt sejt træk, og at barrierer skal overkommes med nye løsninger. Men vi ved også, at det kan lade sig gøre. Hvis du vil være med til at omlægge hjemløseindsatsen i Danmark, står vi til rådighed med viden og sparring for kommuner og andre organisationer, der er klar til at blive en del af løsningen på hjemløshed i Danmark.